meist

Haapsalu Lasteaed Tõruke on munitsipaalasutus. Lasteaed asub rohelusse mattuvas vaikses ja turvalises vanalinna osas aadressil Wiedemanni 12.
140 kohaline 6 rühmale tüüpprojekti järgi ehitatud Haapsalu II Lastepäevakodu valmis 1968.a.. Peale mitmeid nime muutusi kannab lasteaed 1999.a alates nime Haapsalu Lasteaed Tõruke.
2009/2010 õ.-a. tegutses 1 sõimerühm, 1 sobitusrühm ja 4 aiarühma
2010/2011 õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 1 erirühm ja 4 aiarühma
2011/2012 õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 1 erirühm ja 4 aiarühma
2012/2013 õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 1 erirühm, 1 sobitusrühm ja 3 aiarühma.
2013/2014 õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 2 aiarühma , 2 sobitusrühma. Erivajadustega lastele on avatud Kastani rühm asukohaga Haapsalu Hoolekandekeskuses
2014/2015 õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 3 aiarühma , 2 sobitusrühma. Erivajadustega lastele on avatud Kastani rühm asukohaga Haapsalu Hoolekandekeskus,
Kastani 9  telef. 47 57 784
2015/2016 õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 1 erirühm, 2 sobitusrühma ja 2 aiarühma.

2016/2017.õ.-a. tegutseb 1 sõimerühm, 1 erirühm, 1sobitusrühm   ja 3 aiarühma.

 

Tõrukeses toimetavad

Direktor Lilja Paesüld, lastevanemate vastuvõtuaeg esmaspäeval 16.00-18.00

Õppealajuhataja, muusikaõpetaja Elle Turnau, lastevanemate vastuvõtuaeg kolmapäeval kell 16.00-17.00

Liikumisõpetaja õpetaja Liivi Veske

Logopeed Eve Kabin, lastevanemate vastuvõtuaeg kolmapäeval 15.00-17.00 (palun aeg kokku leppida telef.: 47 35553)

Majandusjuhataja Elle Nigor

Tõrukese missioon on…

…toetada lapse vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:
• terviklik ja positiivne minapilt,
• ümbritseva keskkonna mõistmine,
• üldtunnustatud normidele vastav käitumine,
• kehaline aktiivsus, arusaam oma tervise hoidmise tähtsusest ning
• õpi-, tegutsemis-, sotsiaalsed- ja eneseteenindamise oskused.

Tõrukese visioon

Tõrukese lasteaias on laste vajadustele, huvidele ning võimetele vastav optimaalne ja turvaline arengukeskkond, kus on tagatud aktiivse, loova ja elurõõmsa lapse kujunemine.

Tõrukese põhiväärtused

Kvaliteet:
• lastel on head alushariduse omandamise võimalused,
• töötajatel head töötingimused ja tööalase enesetäiendamise võimalused.
Avatus:
• lasteaed on avatud uutele ning headele ideedele ja erinevatele huvigruppidele,
• on salliv ja teisi arvestav ning koostööaldis.
Turvalisus:
• tagatud on vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt turvaline arengu- ja tegevuskeskkond.
Tervislikkus:
• läbi erinevate tegevuste laste ja töötajate tervise tugevdamine,
• mitmekülgne tervislik toit, looduslähedus ja keskkonnateadlikkus.
Järjepidevus:
• seoste loomine traditsioonide ja Eesti folkloori kaudu.

Tõrukese eripära…

…õpime süvendatult tundma ja hoidma oma kodukoha loodust: osaleme keskkonnateadlikkuse projektides.
…õpime põhjalikumalt muusikat, folkloori ja rütmikat.
…on erivajadustega lastel võimalus käia meie lasteaias.